Egenmelding / Sykemelding

- Beskjed daglig

- Alle dager telles med, ikke bare dager arbeidstakeren skulle vært på jobb. Arbeidstakeren må ha jobbet hos deg i minst fire uker for å ha rett til sykepenger fra deg.

- Egenmelding innebærer at en ansatt melder fra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem legeerklæring. For å kunne benytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos deg i minst to måneder. Ved fravær ut over tre kalenderdager kan arbeidsgiver kreve sykmelding (hvis første fraværsdag er en fredag, og arbeidstaker fortsatt er syk på mandag, er mandag fjerde kalenderdag av sykefraværet, og det kan derfor kreves sykmelding fra og med mandag). Hvis arbeidstakeren blir syk igjen og leverer ny egenmelding før det har gått 16 kalenderdager, løper samme arbeidsgiverperiode videre.

- Arbeidsgiver kan bestemme at retten til å bruke egenmelding skal være begrenset til fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode. Det er her uten betydning om fraværet er en, to eller tre dager. Arbeidsgiver kan innenfor arbeidsgiverperioden gi arbeidstakerne rett til å bruke egenmelding ut over tre kalenderdager, og har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

- Som arbeidsgiver kan du frata en arbeidstaker retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom han/hun i løpet av tolv måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring, eller du som arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Før du fratar arbeidstakeren denne retten skal han/hun gis anledning til å uttale seg. En beslutning om å frata arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder.

Skriv en kommentar

hCaptcha